48/

32 258 60 30

PL EN
Partnerzy


Siedziba Główna
Kuhn Polska Sp. z o.o.


ul. Plonów 21
41-200 Sosnowiec


KLAUZULA INFORMACYJNA

dotyczca przetwarzania danych osobowych przez Kuhn-Polska Sp. z o.o.

Wobec obowiązków informacyjnych administratora przetwarzajcego dane osobowe wobec osoby, które te dane dotyczą, wynikających z przepisów Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Rozporządzenie), pragniemy Państwa w przejrzysty sposób poinformowa:

 • dlaczego i w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy oraz przechowujemy Państwa dane osobowe;
 • na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu oraz jak długo przetwarzane są te dane osobowe;
 • jakie są Państwa prawa i obowiązki związane ze zbieraniem i wykorzystywaniem takich danych.

Administratorem  Państwa danych osobowych jest KUHN-POLSKA Sp. z o.o. z siedzib ul. Plonów 21, 41-200 Sosnowiec, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód W Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000240957, REGON: 140223444, NIP: 5213356367, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 PLN (Administrator lub Kuhn-Polska).

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany powyżej lub na adres email: [javascript protected email address]

W celu prowadzenia działalności Kuhn-Polska zbiera i wykorzystuje informacje identyfikujce osoby fizyczne (dane osobowe).

W niniejszej klauzuli informacyjnej Kuhn-Polska informuje Państwa o wszelkich formach wykorzystywania danych osobowych (przetwarzanie) w odniesieniu do osób fizycznych będących:

 • klientami, w tym potencjalnymi klientami;
 • dostawcami towarów lub usług na rzecz Kuhn-Polska, podwykonawcami i innymi kontrahentami, w tym potencjalnymi dostawcami, podwykonawcami i innymi kontrahentami, Kuhn-Polska;
 • wspólnikami, pracownikami, współpracownikami, przedstawicielami ustawowymi, pełnomocnikami lub reprezentantami takich klientów, jak również dostawców, podwykonawców i innych kontrahentów;
 • innymi osobami, których dane przetwarzamy w celach wystawienia lub realizacji faktur w ramach współpracy z klientami, dostawcami, podwykonawcami i innymi kontrahentami

(Państwo lub Klienci / Dostawcy).

Kuhn-Polska jest Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w procesie pozyskiwania Klientów / Dostawców oraz realizacji umów zawartych z Klientami / Dostawcami, co oznacza, iż decyduje on o celach, w jakich te dane osobowe są wykorzystywane i sposobach ich przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane są przez Kuhn-Polska wówczas, gdy (podstawa prawna przetwarzania):

 • jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 litera b) Rozporządzenia);
 • jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 litera c) Rozporządzenia); 
 • jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 litera f) Rozporządzenia).

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane w celu realizacji zawartych z Państwem umów, jak również w celu zgłoszeń reklamacyjnych oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń. Państwa dane osobowe będą także wykorzystywane w celu przesyłania ofert handlowych (tzw. marketing bezpośredni) oraz w celu kontaktu z osobami reprezentującymi / działającymi z ramienia / kontaktowymi po stronie Klienta / Dostawcy.

W przypadku zawierania umowy pomiędzy Państwem a Kuhn-Polska, podanie danych osobowych powyżej wskazanych osób jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów zawarcia umowy oraz obsługi współpracy pomiędzy Klientem / Dostawcą oraz Kuhn-Polska. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wykonania powyższych działań przez Kuhn-Polska (przykładowo, niepodanie danych osobowych może wiązać się z brakiem możliwości wystawienia faktury).

Państwa dane osobowe mogą być przekazane następujcym odbiorcom (w tym innym administratorom przetwarzającym dane osobowe we własnym zakresie):

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
 • podmiotom współpracującym z Administratorem przy obsłudze spraw administracyjnych, prawnych, podatkowych, doradczych, handlowych itp.;
 • podmiotom utrzymujących serwery i świadczącym usługi hostingowe, informatyczne i inne podobne na rzecz Administratora.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Kuhn-Polska przez okres:

 • w którym przepisy prawne nakazują nam przechowywać dane osobowe (np. w celach rachunkowych czy podatkowych);
 • wykonywania obowiązków wynikających z umów handlowych, w tym upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tych umów;
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, np. dochodzenia roszczeń przez Administratora, realizowania marketingu bezpośredniego przez Administratora, jak również kontaktowania się przez Administratora z osobami reprezentującymi / działającymi z ramienia / kontaktowymi po stronie Klienta / Dostawcy, jeżeli jest to niezbędne do zawierania lub realizacji umów z Klientami / Dostawcami.

Jako Administrator Państwa danych osobowych, zapewniamy, że w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
 • żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe, niekompletne, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
 • żądania od Administratora usunicia danych (tylko w określonych Rozporządzeniem sytuacjach, np. gdy nie są niezbędne do celów w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, bądź były przetwarzane niezgodnie z prawem);
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (gdy np. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, bądź gdy administrator nie potrzebuje już danych osobowych dla celów przetwarzania, a jednocześnie są one potrzebne tej osobie do dochodzenia lub obrony roszczeń);
 • żądania od Administratora przenoszenia Państwa danych osobowych (w przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonania przez Administratora umowy, której Państwo jesteście stroną oraz jeżeli takie przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany), w tym przesłania tych danych innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora (w razie przetwarzania danych osobowych w ramach uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, np. w przypadku ich przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego);
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzdu Ochrony Danych Osobowych).

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: [javascript protected email address] lub kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Plonów 21, 41-200 Sosnowiec.

Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony Państwa danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkow utrat, zmian, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązujcymi przepisami.

Z poważaniem,

Kuhn-Polska Sp. z o.o.

© 2014 KUHN.PL Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja:: Web-Profit